ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ 9net และ PDPA Thailand


2024-01-11 11:13:58
#PDPA #DPO #DPOOnline

9net และ PDPA Thailand
ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ

ร่วมผลักดันด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


          9net และ PDPA Thailand มุ่งมั่นคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทั่วประเทศไทยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในบริการ DPO Online ผ่านโปรแกรมบริหารคลินิกทันตกรรม FD ช่วยปฏิบัติตาม PDPA อย่างถูกต้อง


          บริษัท นายเน็ต จำกัด (9net) ผู้พัฒนาโปรแกรมบริหารคลินิกทันตกรรม FD ให้แก่คลินิกทันตกรรม ซึ่งมีคลินิกทันตกรรมที่ใช้โปรแกรม FD นี้มากกว่า 2,000 รายทั่วประเทศไทย และมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ในฐานะเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ที่ทำให้องค์กรต่างๆ สามารถนำ Digital Technology มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน 

สำหรับโปรแกรม FD (Future Software Dental) เป็นตัวช่วยที่ทำให้การทำงานของคลินิกเป็นระบบระเบียบมากขึ้น ช่วยค้นหาข้อมูลเวชระเบียนคนไข้ได้ง่ายและรวดเร็วภายใน 5 วินาทีด้วยฟังก์ชั่นสแกนลายนิ้วมือ จัดการนัดหมายคนไข้ได้รวดเร็ว คำนวณส่วนแบ่งแพทย์ถูกต้องแม่นยำ และติดตามคนไข้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมด้วยการเชื่อมโยงกับ Digital X-ray และไฟล์ภาพต่างๆ ทำให้การค้นหาข้อมูลคนไข้ทำได้ในเวลารวดเร็ว โดยไม่ต้องมีแฟ้มประวัติการรักษา ซึ่งทำให้กระบวนการทำงานของคลินิกทันตกรรมเป็นระบบ ส่งเสริมให้สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 


          PDPA Thailand ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group) ผู้บริการให้คำปรึกษา สอบทาน และทดสอบ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act. 2562 (PDPA) แก่องค์กรธุรกิจในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ Core Trainer Team ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่า 50 ท่าน จากสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากมูลนิธิ International Computer Driving License (ICDL) แห่งสหภาพยุโรป (EU) ในฐานะที่เป็นต้นกำเนิดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป หรือ General Data Protection Regulation (GDPR) นำทีมโดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand ในฐานะผู้ให้บริการ PDPA รายแรกๆ ในประเทศไทย และที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญธุรกิจดิจิทัลมากกว่า 20 ปี 


          ทั้งนี้ คุณทินกร เหล่าวิโรจน์ CEO และนักพัฒนาซอฟแวร์ บริษัท นายเน็ต จำกัด (9net) และ  ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand และประเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ ที่เป็นข้อมูลสุขภาพและความจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Protection Officer (DPO) ตามมาตรา 41(3) โดยเฉพาะคลินิกทันตกรรม จึงได้เพิ่มโมดูลใหม่ “FD Tablet” ที่ต่อ

ยอดโปรแกรมบริหารคลินิกทันตกรรมผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ต โดยครอบคลุมถึงการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ Privacy Notice การรองรับการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สิทธิในการขอเข้าถึงและสิทธิการขอโอนย้ายข้อมูล สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูล  

รวมทั้งการรับเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO ให้กับคลินิกที่ใช้บริการระบบ FD Tablet ในบริการที่เรียกว่า “DPO Online” ซึ่งมีขอบเขตการทำงานดังนี้ 

          1. ขึ้นทะเบียน DPO ให้กับองค์กรโดยใช้ที่ปรึกษาและวิทยากรของ DBC Group ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) 

          2. เป็นผู้แจ้งและประสานงานกับ สคส. และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ในกรณีเกิดเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach) 

          3. แจ้งและรายงานประกาศกฎหมายลูกที่ได้รับการเผยแพร่ให้คณะทำงานรับทราบ 

ส่วนอีกฐานะหนึ่ง คือ การเป็น DPO สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Subject Request (DSR) เป็นต้น 


    โดยทั้ง 2 ฝ่าย ระหว่าง 9net และ PDPA Thailand จะร่วมมือและผลักดันด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ คือ คลินิกทันตกรรมของผู้ใช้บริการทั่วประเทศไทยตาม PDPA ในบริการ DPO Online ผ่านโปรแกรมบริหารคลินิกทันตกรรม FD ช่วยปฏิบัติตาม PDPA อย่างถูกต้อง

บริษัท นายเน็ต จำกัด

47/17 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230


โทรศัพท์ 083-084-1771

อีเมล์ contact@9net.co.th

Copyright ® 2023 9net.co.th