Scan To Plant A Tree

โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน ม่อนแม่ถาง จังหวัดแพร่ 


โครงการปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนต้นน้ำ ม่อนแม่ถาง จ.แพร่  "Scan To Plant A Tree" เป็นโครงการรณรงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปในการมีส่วนร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ด้วยการ ปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และ ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทาง BCG


ปลูกป่าและดูแลโดยชุมชน

  ป่าชุมชนม่อนแม่ถางตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดแพร่กับจังหวัดน่าน แต่เดิมเคยเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์ ก่อนถูกบุกรุกทำลายจากการทำไร่ข้าวโพด ทำให้กลายสภาพเป็นพื้นที่ภูเขาหัวโล้น ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ ชุมชนจึงได้รวมตัวกันทวงคืนผืนป่าและดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ เพื่อจัดตั้งเป็นป่าชุมชน ตามพระราชบัญญัติ ป่าชุมชน พ.ศ. 2562  ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากกรมป่าไม้ และ มีการติดตามผลทุกๆ 6 เดือน  เพื่อทำให้มั่นใจว่าต้นไม้ที่ปลูกจะเติบโตเป็นผืนป่าอย่างแท้จริง ชาวบ้านในพื้นที่จึงถือเป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จของโครงการ


ร่วมมือกับหน่วยงานเพื่อความยั่งยืน

โครงการ Scan To Plant A Tree เป็นแพลทฟอร์มความร่วมมือที่บูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยประสานกับโครงการ Care The Wild ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้นำร่องการปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดแพร่ไว้แล้ว และนำมาขยายผลสู่องค์กรที่มีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันต่อไป


ภาคธุรกิจร่วมส่งเสริมผ่านโครงการ

ภาคธุรกิจ ถือเป็นกำลังสำคัญที่มีศักยภาพ ที่จะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้ ทุกบริษัทสามารถร่วมโครงการนี้ไปพร้อมๆกันกับเรา ซึ่งการร่วมกันดำเนินการปลูกป่าในโครงการนี้ จะทำให้นโยบายความยั่งยืน หรือ ESG ของทุกบริษัท เกิดผลเป็นรูปธรรมที่สุด และวัดผลการเติบโตของต้นไม้ได้ตลอด 10 ปี แล้วแสดงผลให้เข้าใจง่าย สามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งของรายงานความยั่งยืนของบริษัทได้


ลูกค้านามบัตรดิจิทัล YourQR มีส่วนร่วมทันที

ผู้ใช้งานระบบนามบัตรดิจิทัล YourQR สามารถมีส่วนร่วมในโครงการ Scan To Plant A Tree ได้ทันที ง่ายๆ เพียงท่านใช้แอปพลิเคชั่น YourQR ในการสแกนแลกหรือรับนามบัตร นอกจากจะลดการใช้กระดาษแล้ว ท่านยังได้ช่วยปลูกต้นไม้ในโครงการนี้ด้วย 


เรียนรู้เพิ่มเติ่มเรื่องการใช้นามบัตรดิจิทัล YourQR คลิกที่นี่


สแกน 1,000 ครั้ง เท่ากับ ปลูกต้นไม้ 1 ต้น

ทุกๆการใช้งาน 1,000 ครั้ง เท่ากับ ปลูกต้นไม้ 1 ต้น ซึ่งทางบริษัทสามารถตั้งเป็นเป้าหมายร่วมกันได้ว่าในปีนี้จะร่วมปลูกจำนวนกี่ต้น และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ และป้ายในอาคารซึ่งทางโครงการจะจัดส่งให้สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 

ได้ร่วมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนต้นน้ำ 

ร่วมเป็นเครือข่ายภาคีรักป่าชุมชนต้นน้ำ

สิทธิในการลดหย่อนภาษี 

ใบประกาศเกียรติคุณ LESS จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกฯ 

ข้อมูลและภาพถ่ายในการนำไปใช้จัดทำรายงานเพื่อความยั่งยืน 

ระบบติดตามการปลูกต้นไม้ Tree Tracking 

โลโก้และชื่อองค์กรในสื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ

ESG - BCG 

ในการดำเนินโครงการ Scan To Plant A Tree เป็นการทำตามหลักปฏิบัติ ESG ในทุกขั้นตอน และสอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนของประเทศไทย BCG Model เพิ่มโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจ ช่วยเพิ่มศักกยภาพในการแข่งขัน และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนได้ในระยะยาว


กิจกรรมปลูก ณ ป่าชุมชนม่อนแม่ถาง จังหวัดแพร่ ระยะที่ 1

วันที่่ 26 สิงหาคม 2566 นายเน็ต ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ปลูกต้นไม้ในระยะที่ 1 จำนวน 500 ต้น ในพื้นที่ 2 ไร่  เพื่อต่อยอดนามบัตรดิจิทัล YourQR พร้อมกับลดการใช้กระดาษและ Carbon Footprint สู่ความร่วมมือในโครงการ Scan To Plant A Tree หรือ"สแกน-แลก-ป่า" สร้างความยั่งยืนผ่านการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย และเชิญชวนลูกค้าทุกท่านร่วมโครงการปลูกป่าระยะที่ 2 อีกครั้ง คือวันที่ 13 กรกฏาคม 2567

ร่วมกันสร้างผืนป่าอย่างยั่งยืนได้แล้ววันนี้ 

ติดต่อคุณศิริวรรณ ม้าแก้ว

ผู้จัดการโครงการ 

อีเมล์ YourQR@9net.co.th

บริษัท นายเน็ต จำกัด

47/17 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230


โทรศัพท์ 083-084-1771

อีเมล์ contact@9net.co.th

Copyright ® 2023 9net.co.th